University of St.Gallen
research platform alexandria
search publications
browse publications
by person
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
by year

Zhengzhi zhexue shi yu zhong yu Du Weiming sixiang de jiaofeng (in Chinese)

fulltext etc. no fulltext attached
abstract
   
type journal paper
   
keywords
   
language English
kind of paper journal article
date of appearance 2005
journal Zhongwen Zixue Zhidao
publisher Huadong Shida Chubansh (Shanghai)
number of issue 1
page(s) 46-50
review not reviewed
   
citation Weber, R. (2005). Zhengzhi zhexue shi yu zhong yu Du Weiming sixiang de jiaofeng (in Chinese). Zhongwen Zixue Zhidao(1), 46-50.