Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Publication

Technology Development and Competition of Standards in China

2005-10-02 , von Zedtwitz, Maximilian

技术发展与中国标准竞争 (Ji Shu Fa Zhan Yu Zhong Guo Biao Zhun Jing Zheng), publication in Chinese