University of St.Gallen
research platform alexandria
by letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
search person

Jan Gerlach

name Jan Gerlach
institute Research Center for Information Law (FIR)
publications papers (6)
projects project entries (1)
main focuses Informationsrecht, Social Media, Cyberspace, Netzwerk-Regulierung
former positions Geschäftsführer der Forschungsstelle für Informationsrecht (FIR-HSG)